top heb

הלימודים לתואר שלישי - כללי (Ph.d)

לימודים לקראת תואר שלישי (Ph.D.)
יו"ר הוועדה החוגית לתואר שלישי: ד"ר סולי שהוואר
תנאי קבלה
רשאים להגיש מועמדותם כתלמידים לתואר דוקטור בעלי תואר שני (מ"א במסלול עם תזה) בהיסטוריה של המזרח התיכון מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו"ל שהשיגו ציון של 85 לפחות בלימודיהם לתואר השני וציון של 86 (טוב מאוד) לפחות בעבודת הגמר המחקרית.
מבנה הלימודים
הלימודים לקראת התואר השלישי מחולקים לשני שלבים:
א. שלב א', שלא יעלה על שנה.
ב. שלב ב', שלא יעלה על 3 שנים.
עם ההרשמה ללימודים, יש להגיש במזכירות החוג את המסמכים הבאים:
1. "הצהרת כוונות" (בעברית ובאנגלית) בעניין הנושא, שיטת המחקר ומקורותיו.
2. קורות חיים (בעברית ובאנגלית).
3. העתקים מתעודות "בוגר" ו"מוסמך".
4. תדפיסי ציונים לתארים ב"א ומ"א.
5. שני מכתבי המלצה ממרצים מתארים קודמים, אחד מהם ממנחה עבודת ה-מ"א.
6. הסכמה בכתב ממנחה/ים העומד/ים בקריטריונים.
לאחר הודעת הקבלה ללימודים יש להכין, במסגרת שלב א', את הצעת המחקר המפורטת.
אישור הצעת המחקר יינתן ע"י המנחה/ים, הוועדה החוגית לתואר השלישי והרשות ללימודים מתקדמים. עם קבלתו יעברו תלמידי המחקר לשלב ב'.
מנחה עבודת הד"ר יקבע תכנית לימודים אישית (שלא תעלה על ארבעה קורסים בהיקף של 16 שש"ס) וזו תאושר ע"י הוועדה החוגית לתואר השלישי. הוועדה רשאית להטיל על התלמיד/ה חובת בחינה (בכתב או בעל-פה) בקורסים הנלמדים. בסמינריונים נדרשת רק חובת השתתפות פעילה.
על התלמיד/ה להוכיח ידיעה של שפות רלוונטיות לתחום המחקר.
כמו כן תלמידים לתואר השלישי נדרשים להשתתף בשני קורסים לדוקטוראנטים במסגרת ביה"ס להיסטוריה בהיקף של 4 שש"ס כל-אחד (אחד בשלב א' ואחד בשלב ב').
עם סיום כתיבתה, תוגש תזת הדוקטוראט, באישור המנחה/ים, לוועדה החוגית לתואר השלישי אשר תבדוק אם העבודה מוכנה לשיפוט. לאחר אישורה תועבר העבודה לרשות ללימודים מתקדמים שתטפל בסדרי השיפוט.

לימודים במסלול הישיר לדוקטורט*
מועמדים המבקשים להתקבל למסלול הישיר לדוקטוראט, חייבים להיות בעלי תואר ראשון בחוג להיסטוריה של המזה"ת ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל אשר השיגו ציון משוקלל של 90 לפחות בחוג זה ובחוג הלימודים השני.
תלמידי המסלול הישיר יעמדו בדרישות הלימודים בתוכנית ה-מ"א במשך שתי שנות לימוד ויגישו הצעת מחקר לדוקטוראט.
היקף הלימודים
28 שש"ס, עפ"י החלוקה הבאה:
2 סמינריונים – כ"א 4 שש"ס (סה"כ 8 שש"ס).
1 תרגיל בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה (4 שש"ס).
סמינר מחקר (4 שש"ס).
3 תרגילים, כ"א 4 שש"ס (סה"כ 12 שש"ס)
לימודי שפות (שאינם נכללים במניין 28 השש"ס):
- שפה מזרח תיכונית, נוספת לערבית, (מתחילים ומתקדמים) – תורכית או פרסית (השפה נכללת בשקלול הציון הסופי).
- שפה אירופית, נוספת לאנגלית – צרפתית או גרמנית (מתחילים ומתקדמים) בהיקף של 16 שש"ס (אינה נכללת בשקלול הסופי, אלא מהווה "לימודי עזר").
- את לימודי השפות יש להתחיל בשנה הראשונה (רמות א'+ב').
על תלמידי המסלול הישיר לקבל ציון של 90 לפחות בכל אחת מהעבודות הסמינריוניות.
על תלמידי המסלול הישיר להגיש את הצעת המחקר לדוקטוראט לא יאוחר מסוף סמסטר א' של השנה השנייה ללימודיהם. ההצעה תוגש במזכירות החוג, מודפסת ברווח כפול בחמישה עותקים.
על תלמידי המסלול הישיר להשלים את תכנית הלימודים בחוג ואת לימודי השפות, להגיש את העבודות הסמינריוניות, עבודות התרגיל ו/או לעמוד במבחנים תוך שנתיים לכל היותר.

תלמידי המסלול אשר יעמדו במטלות בציונים הנדרשים ויגישו את הצעת המחקר לתואר השלישי במועד, יעברו, לאחר אישור הצעת המחקר ע"י הוועדה החוגית ללימודי התואר השלישי, למעמד "תלמיד/ת מחקר שלב ב'" ויקבלו תעודת מוסמך במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט.
לימודי מחקר מקדים
(כתיבת עבודת גמר מחקרית לאחר השלמת לימודי התואר השני במסלול ב')*
המעוניינים לכתוב עבודת גמר מחקרית (תזת מ"א) לאחר סיום לימודיהם במסלול ב', ישלימו את לימודי השפה המזרח-תיכונית השנייה (פרסית או תורכית) ויעמדו בדרישות החלות על תלמידי מסלול א' בכל הנוגע להשתתפות בקורסים, ללימודי שפות ולעבודת הגמר המחקרית.
*ראו גם תקנון לימודי התואר השני והשלישי של הרשות ללימודים מתקדמים בשנתון זה.

מבזקים


הזמנה לטקס הענקת תואר בוגר אוניברסיטה תשע"ז

בוגרי החוג מוזמנים לטקס שייערך ב-28.6.2017 בשעה 18:30

לפרטים נוספים


ברכות חמות לדוקטורים החדשים שסיימו את לימודיהם בחוג

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידיו ד"ר מירב אור-אמרג'י, ד"ר תומר מזאריב וד"ר מיכאל הרשקוביץ' על אישור עבודת הדוקטור שלהם


הזמנה לכנס ה-41 של אילמ"א, 19.6.2017, האוניברסיטה העברית

הינכם מוזמנים לכנס האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) שייערך ביום ב', ה19.6.2017, באוניברסיטה העברית

לפרטים נוספים - לחץ כאן


אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' עמליה לבנוני

אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' (אמריטה) עמליה לבנוני: Developing Perspectives in Mamluk History

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר תומר מזאריב

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידו ד"ר תומר מזאריב על אישור עבודת הדוקטוראט שלו בנושא,תהליך השתלבות הבדווים בערים ובכפרים הערביים בגליל:
היבטים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים"


הזמנה לטקס הענקת תואר בוגר אוניברסיטה תשע"ז

בוגרי החוג מוזמנים לטקס שייערך ב-28.6.2017 בשעה 18:30

לפרטים נוספים


ברכות חמות לדוקטורים החדשים שסיימו את לימודיהם בחוג

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידיו ד"ר מירב אור-אמרג'י, ד"ר תומר מזאריב וד"ר מיכאל הרשקוביץ' על אישור עבודת הדוקטור שלהם


הזמנה לכנס ה-41 של אילמ"א, 19.6.2017, האוניברסיטה העברית

הינכם מוזמנים לכנס האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) שייערך ביום ב', ה19.6.2017, באוניברסיטה העברית

לפרטים נוספים - לחץ כאן


אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' עמליה לבנוני

אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' (אמריטה) עמליה לבנוני: Developing Perspectives in Mamluk History

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר תומר מזאריב

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידו ד"ר תומר מזאריב על אישור עבודת הדוקטוראט שלו בנושא,תהליך השתלבות הבדווים בערים ובכפרים הערביים בגליל:
היבטים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים"


הזמנה לטקס הענקת תואר בוגר אוניברסיטה תשע"ז

בוגרי החוג מוזמנים לטקס שייערך ב-28.6.2017 בשעה 18:30

לפרטים נוספים


ברכות חמות לדוקטורים החדשים שסיימו את לימודיהם בחוג

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידיו ד"ר מירב אור-אמרג'י, ד"ר תומר מזאריב וד"ר מיכאל הרשקוביץ' על אישור עבודת הדוקטור שלהם


הזמנה לכנס ה-41 של אילמ"א, 19.6.2017, האוניברסיטה העברית

הינכם מוזמנים לכנס האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) שייערך ביום ב', ה19.6.2017, באוניברסיטה העברית

לפרטים נוספים - לחץ כאן


אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' עמליה לבנוני

אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' (אמריטה) עמליה לבנוני: Developing Perspectives in Mamluk History

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר תומר מזאריב

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידו ד"ר תומר מזאריב על אישור עבודת הדוקטוראט שלו בנושא,תהליך השתלבות הבדווים בערים ובכפרים הערביים בגליל:
היבטים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים"


הזמנה לטקס הענקת תואר בוגר אוניברסיטה תשע"ז

בוגרי החוג מוזמנים לטקס שייערך ב-28.6.2017 בשעה 18:30

לפרטים נוספים


ברכות חמות לדוקטורים החדשים שסיימו את לימודיהם בחוג

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידיו ד"ר מירב אור-אמרג'י, ד"ר תומר מזאריב וד"ר מיכאל הרשקוביץ' על אישור עבודת הדוקטור שלהם


הזמנה לכנס ה-41 של אילמ"א, 19.6.2017, האוניברסיטה העברית

הינכם מוזמנים לכנס האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) שייערך ביום ב', ה19.6.2017, באוניברסיטה העברית

לפרטים נוספים - לחץ כאן


אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' עמליה לבנוני

אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' (אמריטה) עמליה לבנוני: Developing Perspectives in Mamluk History

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר תומר מזאריב

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידו ד"ר תומר מזאריב על אישור עבודת הדוקטוראט שלו בנושא,תהליך השתלבות הבדווים בערים ובכפרים הערביים בגליל:
היבטים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים"


הזמנה לטקס הענקת תואר בוגר אוניברסיטה תשע"ז

בוגרי החוג מוזמנים לטקס שייערך ב-28.6.2017 בשעה 18:30

לפרטים נוספים


ברכות חמות לדוקטורים החדשים שסיימו את לימודיהם בחוג

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידיו ד"ר מירב אור-אמרג'י, ד"ר תומר מזאריב וד"ר מיכאל הרשקוביץ' על אישור עבודת הדוקטור שלהם


הזמנה לכנס ה-41 של אילמ"א, 19.6.2017, האוניברסיטה העברית

הינכם מוזמנים לכנס האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) שייערך ביום ב', ה19.6.2017, באוניברסיטה העברית

לפרטים נוספים - לחץ כאן


אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' עמליה לבנוני

אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' (אמריטה) עמליה לבנוני: Developing Perspectives in Mamluk History

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר תומר מזאריב

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידו ד"ר תומר מזאריב על אישור עבודת הדוקטוראט שלו בנושא,תהליך השתלבות הבדווים בערים ובכפרים הערביים בגליל:
היבטים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים"


הזמנה לטקס הענקת תואר בוגר אוניברסיטה תשע"ז

בוגרי החוג מוזמנים לטקס שייערך ב-28.6.2017 בשעה 18:30

לפרטים נוספים


ברכות חמות לדוקטורים החדשים שסיימו את לימודיהם בחוג

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידיו ד"ר מירב אור-אמרג'י, ד"ר תומר מזאריב וד"ר מיכאל הרשקוביץ' על אישור עבודת הדוקטור שלהם


הזמנה לכנס ה-41 של אילמ"א, 19.6.2017, האוניברסיטה העברית

הינכם מוזמנים לכנס האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) שייערך ביום ב', ה19.6.2017, באוניברסיטה העברית

לפרטים נוספים - לחץ כאן


אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' עמליה לבנוני

אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' (אמריטה) עמליה לבנוני: Developing Perspectives in Mamluk History

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר תומר מזאריב

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידו ד"ר תומר מזאריב על אישור עבודת הדוקטוראט שלו בנושא,תהליך השתלבות הבדווים בערים ובכפרים הערביים בגליל:
היבטים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים"


הזמנה לטקס הענקת תואר בוגר אוניברסיטה תשע"ז

בוגרי החוג מוזמנים לטקס שייערך ב-28.6.2017 בשעה 18:30

לפרטים נוספים


ברכות חמות לדוקטורים החדשים שסיימו את לימודיהם בחוג

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידיו ד"ר מירב אור-אמרג'י, ד"ר תומר מזאריב וד"ר מיכאל הרשקוביץ' על אישור עבודת הדוקטור שלהם


הזמנה לכנס ה-41 של אילמ"א, 19.6.2017, האוניברסיטה העברית

הינכם מוזמנים לכנס האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) שייערך ביום ב', ה19.6.2017, באוניברסיטה העברית

לפרטים נוספים - לחץ כאן


אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' עמליה לבנוני

אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' (אמריטה) עמליה לבנוני: Developing Perspectives in Mamluk History

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר תומר מזאריב

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידו ד"ר תומר מזאריב על אישור עבודת הדוקטוראט שלו בנושא,תהליך השתלבות הבדווים בערים ובכפרים הערביים בגליל:
היבטים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים"


הזמנה לטקס הענקת תואר בוגר אוניברסיטה תשע"ז

בוגרי החוג מוזמנים לטקס שייערך ב-28.6.2017 בשעה 18:30

לפרטים נוספים


ברכות חמות לדוקטורים החדשים שסיימו את לימודיהם בחוג

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידיו ד"ר מירב אור-אמרג'י, ד"ר תומר מזאריב וד"ר מיכאל הרשקוביץ' על אישור עבודת הדוקטור שלהם


הזמנה לכנס ה-41 של אילמ"א, 19.6.2017, האוניברסיטה העברית

הינכם מוזמנים לכנס האגודה הישראלית ללימודי המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א) שייערך ביום ב', ה19.6.2017, באוניברסיטה העברית

לפרטים נוספים - לחץ כאן


אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' עמליה לבנוני

אירוע השקת ספר לכבוד פרופ' (אמריטה) עמליה לבנוני: Developing Perspectives in Mamluk History

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר תומר מזאריב

החוג להיסטוריה של המזה"ת מברך את תלמידו ד"ר תומר מזאריב על אישור עבודת הדוקטוראט שלו בנושא,תהליך השתלבות הבדווים בערים ובכפרים הערביים בגליל:
היבטים היסטוריים, חברתיים ותרבותיים"