הלימודים לתואר שני - מידע כללי
אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
 • images/slider/1.png
 • images/slider/10.png
 • images/slider/11.png
 • images/slider/12.png
 • images/slider/13.png
 • images/slider/14.png
 • images/slider/15.png
 • images/slider/16.png
 • images/slider/17.png
 • images/slider/18.png
 • images/slider/19.png
 • images/slider/2.png
 • images/slider/20.png
 • images/slider/21.png
 • images/slider/22.png
 • images/slider/23.png
 • images/slider/24.png
 • images/slider/3.png
 • images/slider/5.png
 • images/slider/6.png
 • images/slider/7.png
 • images/slider/8.png
 • images/slider/9.png

הלימודים לתואר שני - מידע כללי

מטרת הלימודים
לימודי המ"א מיועדים להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה בתחום ההיסטוריה של המזרח התיכון, לשפר את יכולת השימוש בכלים ובשיטות הדרושים ללימוד ולמחקר עצמאיים של ההיסטוריה של המזה"ת. לימודי המ"א מושתתים על עבודה עצמית ועל לימוד במסגרת סמינריונים ותרגילים.

תנאי הקבלה
.1 בעלי תואר ראשון בחוג להיסטוריה של המזה"ת היסטוריה של ארצות האסלאם שציונם המשוקלל הסופי הוא 80 לפחות, ולא פחות מ 76- בחוגם השני. בוגרי החוג להיסטוריה של המזה"ת/ היסטוריה של ארצות האסלאם אשר ציונם נע בין 76-80 תדון ועדת המ"א בבקשתם להתקבל ללימודי התואר השני.
2. מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל, אשר למדו במסלול דו-חוגי ובאחד החוגים ציונם הסופי נע בין 70-76 , יוכלו להתקבל כתלמידים מן המניין רק עם ציונם המשוקלל בחוג בעל הזיקה ללימודי המזה"ת הוא 80 לפחות, בכפוף להחלטת ועדת מ"א.
3. ידיעת השפה הערבית הספרותית או פרסית או תורכית. מועמדים/ות שלא למדו בבי"ס ערביים ולא סיימו לימודי ערבית חמש רמות במסגרת לימודי התואר הראשון בחוג יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת פטור בערבית.

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון

4. כל המועמדים/ות יעברו ראיון אישי בפני ועדת קבלה לתואר השני. לועדת הקבלה זכות לדחות מועמדים/ות גם אם ציוניהם/ן עונים על דרישות הקבלה.
5. בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר להשכלה גבוהה, ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית, ברמה הנדרשת ע"י האוניברסיטה, עד סוף שנת הלימודים הראשונה.לימודי השלמה לקראת התואר השני
1. בוגרי חוגים אחרים, שציונם הסופי המשוקלל לתואר הראשון בכל אחד מהחוגים 76 לפחות, יתקבלו לתוכנית השלמות מלאה 28 שש"ס. תלמידים אלה יחויבו בלימוד השפה הערבית הספרותית, בהיקף של חמש רמות, אלא אם יעמדו בהצלחה בבחינת
פטור.
2. ציון של 80 לפחות בכל אחד מקורסי תוכנית ההשלמות לא כולל ערבית וראיון אישי, הינם תנאי קבלה ללימודי התואר השני בחוג. מבנה הלימודים ומסלולי לימוד תלמידי מסלול א' והמסלול האישי יעמדו בדרישות של תוכנית השיעורים כולל שפות זרות וקורס בחירה מחוץ לחוג בדרג 3-5 ויכתבו עבודת גמר מחקרית תיזה. תלמידי מסלול ב' יעמדו בדרישות של תוכנית השיעורים כולל השפה הזרה ושני קורסי בחירה מחוץ לחוג בדרג 3-5 וייבחנו בחינת גמר.התמחות בלימודי מלחמה ושלום עם עבודת תיזה ובלי עבודת תיזה. אודות המסלול הישיר לדוקטורט, ראו דף המידע על לימודי התואר השלישי.

לימודי שפות

תלמידי מסלול א' מסלול אישי חייבים בלימודי השפות הבאות:
שפה מזרח תיכונית , נוספת לערבית — תורכית או פרסית מתחילים ומתקדמים –בהיקף של 16 שש"ס השפה נכללת בשקלול הציון הסופי או אותם הסטודנטים היודעים פרסית ילמדו ערבית או תורכית בהיקף של 16 שש"ס, על–פי הנחית המנחה. השפה האירופית תילמד בהתאם לצורך, בתיאום עם מנחה עבודת התיזה- שפה אירופית,  נוספת לאנגלית - צרפתית או גרמנית מתחילים ומתקדמים בהיקף של 16 שש"ס אינה נכללת בשקלול הסופי, אלא מהווה לימודי עזר. ניתן להכיר בלימודים  אלה כקורס הבחירה מחוץ לחוג בהיקף של 4 שש"ס. סטודנטים אשר ילמדו שתי שפות  מזרח תיכונית ואירופאית , יהיו פטורים מלבחור קורסי בחירה מחוץ לחוג.
הערה: תלמידי מסלול א' חייבים לפחות בלימוד שפה אחת אירופית או מזרחית, בהתאם להנחיות המנחה.
תלמידי מסלול ב אינם חייבים בלימודי שפות. תלמיד שבוחר ללמוד שפה נוספת ברמת מתחילים ומתקדמים בהיקף של 16 שש"ס, יוכרו לימודיו אלה כשני קורסי בחירה מחוץ לחוג בהיקף של 4 שש"ס על אחד, אשר יכללו בשקלול הציון הסופי.

היקף הלימודים
מסלול א' ובמסלול אישי - 32 שש"ס, לא כולל שפות, ע"פ החלוקה הבאה:
5 סמינר/תרגיל ס"ת —כ"א 4 שש"ס סה"כ: 20 שש"ס
מתוכם 2 סמינריונים ו– 3 תרגילים
תרגיל בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה 4 שש"ס
סמינר מח קר 4 שש"ס
4 שש"ס קורס בחירה מחוץ לחוג מדרג 3 עד 5

הגשת עבודת גמר מחקרית תיזה

במסלול ב' - 36 שש"ס, לא כולל שפות, עפ"י החלוקה הבאה:
6 סמינר/תרגיל ס"ת— כ"א 4 שש"ס סה"כ: 24 שש"ס
מתוכם 3 סמינריונים ו– 3 תרגילים
תרגיל בהיסטוריה והיסטוריוגרפיה 4 שש"ס
סה"כ 28 שש"ס בחוג
קורסי בחירה 2 קורסים — כ"א 4 שש"ס סה"כ: 8 שש"ס
מדרג 5-3 או השפה האירופית, שתענה על דרישת לימוד
2 קורסים מקטגוריה זו — סה"כ 8 שש"ס

בחינת גמר
סדר הלימודים, דרישות אקדמיות ולוח זמנים תלמידי כל המסלולים
א. בשנה א' חובה להשתתף בשלושה ס"ת לפחות , בקורס ההיסטוריוגרפיה ולהתחיל בלימודי השפה/ות הזרה/ות רמות מתחילים א''+ב.
ב. קורס ס"ת ייחשב כסמינר או כתרגיל בתיאום עם מורה הקורס.
ג. בסמינר — חובה להגיש עבודה סמינריונית.
ד. בתרגילים ניתן לבחור בין עבודה לבין בחינה בתיאום עם מורה הקורס.
ה. עבודות סמינריוניות ועבודות תרגיל יוגשו לא יאוחר מן היום הראשון לשנת הלימודים העוקבת.

תלמידי מסלול א' והמסלול האישי
א. בשנה א' חובה להשתתף, בנוסף לקורסים הנ"ל, בסמינר המחקר.
ב. במהלך סמסטר א' של השנה הראשונה יש להתייעץ עם מורי סמינר המחקר, סמינר ההיסטוריוגרפיה ויו"ר הוועדה ללימודי התואר השני, לגבי בחירת נושא לעבודת הגמר המחקרית תזה ומנחה.
ג. הצהרת הכוונות" בעניין התזה תיכתב כמטלת סיום בסמינר המחקר ותוגש עד סוף שנת הלימודים הראשונה למורה הקורס ולוועדה החוגית ללימודי התואר השני.
ד. הצעת התיזה תוגש לוועדה החוגית ללימודי התואר השני לא יאוחר מסוף חופשת הסמסטר הראשון בשנת הלימודים השנייה. על התלמידים להיוועץ לגבי המחקר הצפוי עם יו"ר הוועדה החוגית לתואר השני שימליץ על מנחה. ההצעה תוגש במזכירות החוג, מודפסת ברווח כפול ובארבעה עותקים, לאישור סופי של הוועדה החוגית לתואר השני.
הצעת התיזה תתקבל אך ורק מתלמידים שהשתתפו בסמינר המחקר, ותוגש לאישור הוועדה לא יאוחר מסמסטר א' של השנה השנייה ללימודים.
ה. כתיבת עבודת הגמר המחקרים תזה תחל עם קבלת האישור מהוועדה החוגית לתואר השני.
ו. יש להשלים את תוכנית הלימודים בחוג, כולל לימודי השפות ולהגיש את העבודות הסמינריוניות, עבודות התרגיל ואת עבודת הגמר המחקרית לשיפוט, תוך שלוש שנים לכל היותר.
ז. קורס בחירה מחוץ לחוג - במסגרת תוכנית הלימודים יבחרו התלמידים, באישור יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני, קורס אחד מחוץ לחוג, בהיקף של 4 שש"ס, בדרג 3 עד 5 ובאישור מזכירות החוג הרלוונטי.

תלמידי מסלול ב'
א. מבחן הגמר ייערך רק לאחר השלמת כל החובות בתוכנית הלימודים, בתיאום עם יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני.
ב. יש להשלים את תוכנית הלימודים בחוג, כולל לימודי השפה וקורסי הבחירה, להגיש את העבודות הסמינריוניות ועבודות התרגיל ולעמוד בבחינת הגמר תוך שנתיים לכל היותר.
שקלול הציון הסופי לתואר שני
מסלול א' ומסלול אישי:
סמינריונים 30%
תרגילים + קורס בחירה 20%
עבודת גמר 40%
תורכית/פרסית 10%
סה"כ 100%

מסלול ב':
סמינריונים 35%
תרגילים בחוג 20%
קורסי בחירה 15%
בחינת גמר 30%
סה"כ 100%

כתיבת עבודת גמר מחקרית לאחר השלמת לימודי התואר השני במסלול ב'
המעוניינים לכתוב עבודת גמר מחקרית תזה לאחר סיום לימודיהם במסלול ב' ישלימו את לימודי השפה המזרח-תיכונית השנייה פרסית או תורכית ויעמדו בדרישות החלות על תלמידי מסלול א' בכל הנוגע לעבודת הגמר המחקרית.

מבזקים


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21


3.6.18 מפגש בנושא תעסוקה עם תואר במזה"ת

אז מה אפשר לעשות עם תואר במזרח תיכון?, יום א', 3.6.2018, בניין ראשי, חדר 610, 12:00-16:00

לפרטים לחצו כאן


תואר שני בלימודי המזה"ת המודרני בשנה

החוג להיסטוריה של המזה"ת באוניברסיטת חיפה מודיע על פתיחת תוכנית ייחודית למ"א בלימודי המזרח התיכון המודרני בשנה אחת

לפרטים נוספים - לחץ כאן


ברכות חמות לד"ר זיו אורנשטיין על קבלת התואר דוקטור

החוג ללימודי המזה"ת והאסלאם מברך את תלמידו, ד"ר זיו אורנשטיין על אישור עבודת הדוקטור שלו בנושא,
התמודדות הקהילות המוסלמיות בבריטניה ובגרמניה עם סוגית הרדיקליזציה במאה ה-21